Nas datas de realización dos exercicios da OPE 2009 publicadas no DOG do día 16-10-09, por cuestións organizativas alterouse a hora de realización dos exercicios de P.S.X e cociñeiros, respecto ás datas que como previsión estaban colgadas na páxina web como anticipo informativo.A categoría de P.S.X examinarase o día 15-11-09 ás 17:00 horas, e a de cociñeiro o día 15-11-09 ás 13:00 horas.

Se ha actualizado la web del Sergas de la OPE 2009 con la lista, para cada categoría, de los aspirantes que tienen que hacer el examen de gallego.

Hay de plazo desde hoy hasta el 22/10/09 ambos inclusive, para poder subsanarlo presentando la oportuna justificación, o bien personalmente en la Dirección de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde, o en el fax 881 542818.

Web OPE Sergas 2009

Se han publicado en el D.O.G. las fechas, lugares y horas de distintas categorías:

Día 7 de novembro de 2009: ás 10.00 horas: técnico/a especialista en laboratorio de diagnóstico clínico, electricista, terapeuta ocupacional; ás 16.00 horas: técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.

Día 8 de novembro de 2009: ás 10.00 horas: pinche, técnico/a especialista en radioterapia, técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información; ás 16.00 horas: celador/a.

Día 14 de novembro de 2009: ás 10.00 horas: fisioterapeuta, traballador/a social, carpinteiro/a, enxeneiro/a técnico/a, enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía (matrón/a), enfermeiro/a especialista en saúde mental; ás 16.00 horas: persoal de enfermaría (ATS/DUE).

Día 15 de novembro de 2009: ás 9.30 horas: grupo auxiliar da función administrativa; ás 13.00 horas: cociñeiro; ás 17.00 horas: persoal de servizos xerais.

Enlace

Fechas publicadas OPE Sergas

Posted by admin under Sergas

Se han publicado en el DOG de ayer distintas fechas de realización de exámenes de distintas categorías.

Día 16 de outubro de 2009: ás 10.00 horas: mecánico/a; ás 15.30 horas: fontaneiro/a.

Día 17 de outubro de 2009: ás 10.00 horas: lavandeiro/a; ás 15.30 horas: pasador/a de ferro.

Día 18 de outubro de 2009: ás 10.00 horas: técnico/a de xestión de sistemas e t.i. e logopeda; ás 15.30 horas: técnico/a especialista de sistemas e t.i. e albanel.

Día 23 de outubro de 2009: ás 10.00 horas: costureiro/a; ás 15.30 horas: técnico especialista en anatomía patolóxica e citoloxía.

Día 24 de outubro de 2009: ás 10.00 horas: técnico especialista en imaxe para o diagnóstico clínico, telefonista; ás 15.30 horas: técnico/a en hixiene bucodental, perruqueiro/a, calefactor/a.

Día 25 de outubro de 2009: ás 9.00 horas: grupo técnico da función administrativa; ás 11.30 horas: grupo de xestión da función administrativa; ás 16.00 horas: grupo administrativo da función administrativa.

Os exercicios realizaranse no recinto da Feira Internacional de Galicia en Silleda (Pontevedra).Os aspirantes terán que ir provistos necesariamente do documento nacional de identidade ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade e de bolígrafo azul ou negro. Durante o tempo fixado para a realización dos exercicios non se poderán utilizar nin manipular de ningunha maneira aparellos de telefonía móbil ou soportes con memoria, polo tanto, queda prohibido o acceso aos recintos e será causa de inadmisión ao chamamento a mera tenza deles. Advírtese que non haberá servizo de recolla de teléfonos móbiles.

Ao obxecto de facilitar a máxima difusión das previsións de traballo da Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, e previo ao chamamento oficial que tería que publicarse no Diario Oficial de Galicia, comunícase que os exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario, convocado pola Resolución do 18 de febreiro de 2009 (DOG nº 40, do 26 de febreiro), realizaríanse no recinto da Feira Internacional de Galicia en Silleda (Pontevedra) coa seguinte distribución:

MECÁNICO/A

16-10-09
10:00

FONTANEIRO/A

16-10-09
16:00

LAVANDEIRO/A

17-10-09
10:00

PASADOR/A DE FERRO

17-10-09
16:00

TÉCNICO/A DE XESTIÓN DE SISTEMAS E
T.I.

18-10-09
10:00

LOGOPEDA

18-10-09
10:00

TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE SISTEMAS E
T.I.

18-10-09
16:00

ALBANEL

18-10-09
16:00

COSTUREIRO/A

23-10-09
10:00

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA
PATOLÓXICA E CITOLOXÍA

23-10-09
16:00

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN IMAXE PARA
O DIAGNÓSTICO CLÍNICO

24-10-09
10:00

TELEFONISTA

24-10-09
10:00

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN HIXIENE
BUCODENTAL

24-10-09
16:00

PERRUQUEIRO/A

24-10-09
16:00

CALEFACTOR/A

24-10-09
16:00

GRUPO TÉCNICO DA FUNCION
ADMINISTRATIVA

25-10-09
9:00

GRUPO DE XESTIÓN DA FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA

25-10-09
12:00

GRUPO ADMINISTRATIVO DA FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA

25-10-09
16:15

TÉCNICO/A E. EN LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO CLÍNICO

7-11-09
10:00

ELECTRICISTA

7-11-09
10:00

TERAPEUTA OCUPACIONAL

7-11-09
10:00

TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERÍA

7-11-09
16:00

PINCHE

8-11-09
10:00

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN
RADIOTERAPIA

8-11-09
10:00

TÉCNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E
T.I.

8-11-09
10:00

CELADOR/A

8-11-09
16:00

FISIOTERAPEUTA

14-11-09
10:00

TRABALLADOR/A SOCIAL

14-11-09
10:00

CARPINTEIRO/A

14-11-09
10:00

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A

14-11-09
10:00

ENFERMEIRO/A E. EN OBSTETRICIA-XINECOLOXÍA
(MATRÓN/A)

14-11-09
10:00

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE
MENTAL

14-11-09
10:00

PERSOAL DE ENFERMERÍA (ATS/DUE)

14-11-09
16:00

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA

15-11-09
9:30

PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS

15-11-09
13:00

COCIÑEIRO/A

15-11-09
17:00

Se ha publicado en el DOG Nº99 del viernes 22 de mayo de 2009 la resolución por la que se hacen públicas las listas provisionales de aspirantes excluídos y admitidos para el concurso-oposición para el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) 2008-2009

Las listas publicadas de admitidos y excluídos de todas las categorías se pueden consultar en www.sergas.es.

Los aspirantes excluídos disponen de 10 días hábiles para efectuar reclamaciones.

Una vez publicadas las listas, se habla que posiblemente los exámenes de la OPE Sergas 2008-2009 se realizarán en octubre.

PDF

En el Diario Oficial de Galicia (DOG) de hoy jueves 26 de febrero de 2008 sale la convocatoria de concurso-oposición para las plazas de personal estatutario del Servizo Galego de Saúde (SERGAS).

En esta convocatoria se confirman las plazas de la OPE 2009 del Sergas anteriormente anunciadas.

Aquí tenéis el PDF con la convocatoria del DOG.

En el pasado DOG del 13 de febrero salió publicada la Oferta de Empleo Público del Sergas para el año 2009. El sistema de elección para las plazas convocadas será el de concurso-oposición, reservándose el 50% de la plazas convocadas en cada categoría para promoción interna. Las plazas no cubiertas para promoción interna se acumularán a las de acceso libre.

Este es el total de plazas por categoría.

- Albanel 3
- ATS/DUE 1.099
- DUE Saúde mental 9
- Auxiliar enfermaría 535
- Calefactor/a 9
- Carpinteiro/a 6
- Celador/a 242
- Cociñeiro/a 9
- Costureiro/a 10
- Electricista 17
- Enxeñeiro/a técnico/a 7
- Fisioterapeuta 54
- Fontaneiro/a 10
- Grupo auxiliar función administrativa 117
- Grupo administrativo función administrativa 7
- Grupo técnico función administrativa 10
- Grupo xestión función administrativa 26
- Hixienista dental 37
- Lavandeira 10
- Logopeda 2
- Matrona 40
- Mecánico/a 14
- Perruqueiro/a 3
- Persoal servizos xerais 299
- Pinche 101
- Pasador/a de ferro 14
- Técnico/a especialista anatomía patolóxica 10
- Técnico/a especialista laboratorio 57
- Técnico/a especialista radiodiagnóstico 84
- Técnico/a especialista radioterapia 8
- Técnico/a especialista informática 9
- Técnico/a xestión sistemas T.I. 9
- Técnico/a superior sistemas T.I. 1
- Telefonista 5
- Terapeuta ocupacional 8
- Traballador/a social 30

Total: 2.911